07-12-2021

مدير المختبر

 . 

 

Pr Said GHALEM

E-mail : lasnabio@yahoo.fr & s_ghalem2002@yahoo.fr

Ghalem Said Google Scholar(cliquez pour voir).

Tel : 0772642258

Adresse postale: Faculté des Sciences - Dpt de Chimie BP 119  Tlemcen 13000

Université Abou Bekr Belkaïd-Tlemcen